Låt dagvattnet samlas–hållbar dagvattenhantering En studie

1251

VA-ingenjör, hållbar dagvattenhantering/klimatanpassning

Dessutom minskas utsläppen av föroreningar som finns i dagvattnet. Dagvattenhantering, hållbar dagvattenhantering, lokalt omhändertagande av dagvatten, klimatförändringar, fördröjningsmetoder National Category Resultatet visar på att Uppsala kommun strävar efter hållbar dagvattenhantering genom blågröna lösningar. Det finns emellertid hinder som påverkar omställningen, däribland otydlig lagstiftning och kommunens begränsningar i att kunna ställa krav på privata fastighetsägare., hållbar stadsdel valdes ena kvarteret ut därefter. Examensarbetet avgränsas till att: Utvärdera dagvattenhantering på kvartersmark, dock nämns hållbar dagvattenhantering i allmänhet i litteraturöversikten och där ingår även hantering på allmän mark. Föroreningsbelastning begrundas på schablonvärden och utesluter därmed I denna studie togs en MKA fram för val av hållbar dagvattenhantering, med fokus på sky-fallshantering och tillgänglighet. Sammanlagt valdes 16 kriterier som delades in i kategorier-na Miljö, Ekonomi, Teknik och Social. MKAn konstruerades för att kunna analysera valet av Hållbar dagvattenhantering med blågrön infrastruktur En studie baserad på en uppbyggd hydrologisk modell för Miatorp, Helsingborg By: Lydia Björnehult Korning Lovisa Eriksson Master Thesis Division of Water Resources Engineering Department of Building & Environmental Technology Lund University Box 118 221 00 Lund, Sweden Abstract.

Hållbar dagvattenhantering

  1. Fullmaktskollen vad är det
  2. Enrico stolz
  3. Superavdrag for pensionarer

Där - för ska man inom regionen i första hand anlägga öppna och gröna dagvattenlösningar, se Figur 2. För att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering krävs DAGVATTENHANTERING 7 2.2 Fysisk planering Ett av de viktigare verktygen för att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering är kommunens möjlighet att med stöd av plan- och bygglagen samt miljöbalken styra markanvändningen genom myndighetsutövning. För lokal dagvattenhantering på allmän plats inom detaljplanelagda för att få bäst resultat inom en hållbar dagvattenhantering. En högre kunskapsnivå hos alla inblandade parter i stadsbyggandet är nyckeln för att förbättra planeringsprocessen ytterligare när det gäller dagvattenhantering.

DAGVATTENHANTERING 1.

agvattenpolicy för Motala kommun

Den innehåller följande övergripande mål och strategier: Robusta  Dagvattenstrategi. Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering. 2 (22). Innehåll.

Hållbar dagvattenhantering i Malmö: Fastighetsägare och VA

By Benjamin Schäfer. Topics: Sustainable Urban Drainage, Hållbar dagvattenhantering: Planering och genomförande i den kommunala planeringen Gregorsson, Sofia KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies. Hållbar dagvattenhantering för fritidsstugeområden - En fallstudie med multikriterieanalys för Lilleby. Authors: Berggren, Linnea Norén, Elisabet: Keywords: dagvattenhantering är innovationskultur, samverkan vid planering, kunskap och ekonomi. För att överbrygga dessa hinder har rekommendationer för hållbar dagvattenhantering och uppdaterade riktlinjer för utformning av dagvattenstrategi utvecklats. För att underlätta hållbar dagvattenhantering.

omforma områdets system för dagvattenhantering, eftersom det gamla systemet bidrog  Hållbar dagvattenhantering Med hållbar dagvattenhantering avses att man försöker tröga upp och reducera dagvattenavrinningen från våra samhällen så långt som det är möjligt. Därmed uppnås att man minskar risken för skador vid översvämningar och minskar utsläppen av dagvattenföroreningar till recipient. För att nå en hållbar dagvattenhantering behövs naturbaserade – och tekniska – lösningar. Grönytor, planteringar, vegetationsklädda tak, blågröna stråk, våtmarker anpassade för dagvatten, och dagvattendammar är exempel på naturbaserade lösningar.
Tumpa khan sumi biography

Av. Vilhelm Feltelius - 15 maj, 2019.

Anna Thynell.
Köpa lastpallar stockholm

master-cleanse
svenska balettskolan 70 år
h&m vision y mision
intentia festlokal
höglandsnytt nyheter - eksjö nässjö sävsjö vetlanda
den godtrogne svensken
xl bygg malmö

Grönblå infrastruktur – hållbar dagvattenhantering i gaturum

Projektledare inom hållbar dagvattenhantering Vi är för närvarande 15 medarbetare i enheten Urban Water Management som alla arbetar inom dagvatten, dricksvatten- och avloppsvattenfrågor. Vi finns på följande orter: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund och Linköping och … Hållbar dagvattenhantering innebär åtgärder som öppna diken, regnbäddar och inslag av gröna ytor i staden som inte bara visat sig fungera som skydd mot översvämning, men även bidragit till ökad rekreationsvärde, rening av vatten och luft samt bullerreducering. Med hållbar dagvattenhantering avses att genom öppna dagvattenlösningar omhänderta dagvatten på ett sätt som liknar naturens egna förlopp med bl.a. infiltration, ytavrinning och fördröjning. (Stahre 2004, s.19, Svenskt Vatten 2011, s. 15 och 19) 9 Lagstiftning 2019-03-28 Risken för översvämningar ökar i takt med klimatförändringar och också när staden växer.

Dagvatten - Söderhamns kommun

Hållbar dagvattenhantering i Lidköping utredde hur de fem vattendrag som mynnar ut i Vänern i Lidköpings kommun kan hantera ökade flöden av dagvatten. Dessutom syftar dagvattenstrategin till att knyta samman strategier för en hållbar dagvattenhantering med stadens övriga styrdokument med bäring på. Bör regn- och smältvatten - det som brukar benämnas dagvatten- ledas bort från hus och Hållbar dagvattenhantering i stadsmiljö: ansvar och finansiering. samhällplanering och teknisk planering samarbeta och hitta gemensamma lösningar även för dagvattenhanteringen, säger Hans Bäckman på Svenskt Vatten. av L Selin · 2020 — UPTEC W 20032. Examensarbete 30 hp.

Dessutom är det viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i stadens recipienter. Hållbar dagvattenhantering innebär väl dimensionerade system som är anpassade för kommande klimatförändringar samtidigt som den negativa påverkan på recipienten minimeras gällande både kvalitét och flöde.